fbpx
 In Hírek

A SzEK.org a tervezet társadalmi egyeztetésének keretében március 9-én eljuttatta javaslatait a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére a Büntető törvénykönyv (Btk.) módosításához. Az alábbiakban az előterjesztett három javaslat szövegét közöljük, egyúttal felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy március 31-ig lehet észrevételeket tenni az Új Polgári Törvénykönyv normaszövegéhez. Akinek ezzel kapcsolatban észrevétele vagy javaslata van, kérjük, juttassa el az elnökség részére a titkar@szek.org címen keresztül!

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Budapest
email: ujbtk@kim.gov.hu
Tárgy: a SzeK.org javaslatai a Btk. módosításának előterjesztésével kapcsolatban

Tisztelt Cím!

A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület (SzEK.org), mint a hazai elektronikus kereskedelem kiemelkedő szereplőit összefogó társadalmi szervezet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felhívására az alábbi észrevételeket ill. javaslatokat teszi az új büntető törvénykönyv kapcsán.

1. javaslat

A normaszöveg fogalommeghatározások között szereplő alábbi pont kiegészítését javasoljuk:

13. információs rendszer: az adatok automatikus feldolgozását, kezelését, tárolását, továbbítását biztosító berendezés, vagy az egymással kapcsolatban lévő ilyen berendezések összessége.

E pontba javasoljuk beszúrni, hogy „ideértve például az internetet”.

2. javaslat

298. Hamis magánokirat felhasználása / 390. §

Aki jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének bizonyítására hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokiratot felhasznál, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Véleményünk szerint itt szükséges kimondani, hogy magánokirat vonatkozásában indokolatlan megkülönböztetés áll fenn, hiszen a jelenlegi gyakorlat (ítélkezési gyakorlat) az online keletkezett nyilatkozatokat, online kitöltött űrlapokat, nota bene szerződéseket nem ismeri el okiratnak, így az online térben elkövetett online okirati visszaélések nem kapnak büntetőjogi védelmet. Indokoltnak tartjuk a javaslat kiegészítését azzal, hogy a magánokirat létrejöhet elektronikus okirati formában (ahogy azt az indokolás a közokirat esetén kihangsúlyozza), illetve hagyományos online módon.

Az online magánokirati visszaélések mozgatórugója nem feltétlenül a jogtalan haszonszerzés, így az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás (ld. 418. §) tényállása az ilyen visszaélésekre nem alkalmazható egyértelműen.

Javasoljuk a normaszöveget az alábbi értelmező rendelkezéssel kiegészíteni:

A 390-391. § alkalmazásában magánokirat: minden olyan okirat, vagy akár információs rendszerbe személy által bevitt és ott tárolt adatok formájában lévő adatok összessége, amely nem közokirat.

3. javaslat

A 332. Értelmező rendelkezések / 428. § kiegészítését az alábbiak szerint javasoljuk. (Javaslatunkat vastag betűvel emeltük ki):

(4) A 419. § alkalmazásában elektronikus készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek kell tekinteni

d) a gazdálkodó szervezet által kibocsátott olyan kártyát, vagy elektronikus utalványt is, amely a kibocsátó, vagy a kibocsátóval összefüggésbe hozható gazdálkodó szervezet áruja árának kiegyenlítésére alkalmas, feltéve, hogy kivitelezése, kódolása folytán a másolás, a meghamisítás vagy a jogosulatlan felhasználás ellen védett, ha ezek információs rendszer útján kerülnek felhasználásra.

A fenti javaslatok ügyében szükség esetén további egyeztetésre vagy konzultációra is nyitottak vagyunk.

Budapest, 2012. március 9.

Üdvözlettel:

Kis Ervin Egon
elnök, SzEK.org
kis.ervin.egon@szek.org

Kapcsolódó dokumentumok

  • megkezdodott-a-ptk-kozigazgatasi-egyeztetese (application/pdf)