fbpx
 In Hírek

Kedves Tagunk!

Szeretettel meghívjuk az Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület (cím: 1066 Bp., Dessewffy utca 18-20.) Rendkívüli Taggyűlésére, melyet az érvényben lévő korlátozó intézkedések miatt ONLINE formában rendezünk meg.

A Rendkívüli Taggyűlés időpontja: 2020. november 23., 15 óra 30 perc

Helyszíne: ONLINE (Zoom meeting – a meghívót a cégképviseletre jogosult email címére küldjük meg)

Mielőtt a Taggyűlés részleteit ismertetnénk, felhívjuk a figyelmét arra, hogy a folyamatban lévő tisztújítás keretein belül, 2020. november 15. éjfélig bármelyik Tagunk jelölhet elnökségi tagot, alelnököt és elnököt, akik közül majd a 2020. november 30. napján megtartandó, későbbiekben összehívandó Tisztújító Taggyűlésen fogunk választani. A jelölést a tisztujitas@ecommerce.hu email címre kell beküldeni a jelölt nevének, elérhetőségének (pl. emailcím) és a jelölés tárgyát képező tisztségének megjelölésével. A jelöléssel kapcsolatos részletek elérhetőek a https://ecommerce.hu/tisztujito-taggyules-2020/ oldalon.

A Tisztújító taggyűlést megelőző, rendkívüli Taggyűlés napirendje az alábbiak szerint alakul:

  1. Taggyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása
  2. A taggyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
  3. A taggyűlés napirendjének elfogadása
  4. Alapszabály módosítás a rendkívüli helyzetre való tekintettel, a tisztújító taggyűlés megtartásának szabályai kapcsán
  5. Egyebek

A 4. pontban szereplő alapszabály módosítási tervezetben az alábbiakat terjesztjük a taggyűlés elé:

Alapszabály VI. / 6. pont új szövege:

“A taggyűlés határozatait – így a beszámoló és annak mellékletei jóváhagyásával kapcsolatos határozatát is – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Titkos szavazást rendelhet el a taggyűlés az elnök előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére.
Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik, kivéve a jelen alapszabály VI.8. pontjában rögzített esetet.”

Alapszabály VI. / 8. pont kiegészítése:

“Amennyiben veszélyhelyzet, illetve járványügyi készültség fennállása esetén jogszabályi felhatalmazás alapján az Egyesület taggyűlése elektronikus hírközlő eszköz útján is jogosult ülésezni, és a tisztújításra ilyen ülés keretében kerül sor, a tagok a tisztségviselőkre – titkos szavazás helyett – az alábbi módon adják le szavazatukat:

  • a tagok az elektronikus hírközlő eszközön keresztül – a levezető elnök ABC sorrendben történő felszólítására – egyenként közlik, hogy milyen email címről küldik meg a tisztségviselők megválasztására vonatkozó szavazatukat, melyet a közléssel egyidejűleg kötelesek megküldeni a taggyűlés kezdetén megválasztott, 3 tagú szavazatszámláló bizottság taggyűlés elején ismertetett email címére.
  • a szavazatszámláló bizottság tagjai az ülés során a szavazó tagnak az elektronikus hírközlő eszközön keresztül rögtön visszaigazolják az email megérkezését. Amennyiben az email a tag fenti közlésétől számított 3 percen belül nem érkezik meg, a szavazatszámláló bizottság erről az ülést tájékoztatja. Ez esetben a szavazó tag email-es szavazata nem vehető figyelembe, ehelyett jogosult szavazatát az elektronikus hírközlő eszköz útján nyílt szavazatként közölni.

Amennyiben veszélyhelyzet, illetve járványügyi készültség fennállása esetén jogszabályi felhatalmazás alapján az Egyesület taggyűlése elektronikus hírközlő eszköz útján is jogosult ülésezni, és a tisztújításra ilyen ülés keretében kerül sor, a jelöltlistán szereplő személyekre tisztségenként történő szavazás oly módon valósul meg, hogy a szavazó tag egy emailben leadott szavazatában tisztségenként külön jelöli meg az általa megszavazni kívánt személyt/személyeket. Érvénytelen az email-es szavazat, amely nem tartalmazza egy-egy ott megjelölt személy vonatkozásában a tisztséget, amelyre a szavazó meg kívánja választani. Érvénytelen az email-es szavazat az adott tisztség vonatkozásában, amelyen több személy kerül megjelölésre a jelölőlistáról, mint ahány személy az adott taggyűlésen az adott tisztségre megválasztásra kell kerüljön.”

 

Amennyiben a Taggyűlés az eredetileg meghirdetett időpontban határozatképtelen, úgy a következő megismételt taggyűlés időpontja: 2020. november 23., 16 óra 00 perc, a lebonyolítás ugyanúgy ONLINE formában, a Zoom alkalmazás használatával történik. További iránymutató rendelkezések az Egyesület Alapszabályában találhatóak.

Tájékoztatjuk a tisztelt Tagokat, hogy a megismételt taggyűlés az eredeti napirend szerint a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Szövetség Alapszabálya értelmében a Taggyűlésen minden tagszervezet képviseletre jogosult vezetője vagy vezetői közül egy személy szavazhat.

A tagok képviselőinek személyazonossága az alábbi módon kerül igazolásra: a Zoom platformra történő bejelentkezéshez szükséges információt a tagsági nyilvántartásunkban szereplő hivatalos e-mail címre küldjük ki. A platformra történő bejelentkezés után, ugyanerre az e-mail címre egy azonosító kódot küldünk, melyet a Zoom platform private chat funkcióján keresztül kell majd 2 percen belül visszaküldeni.

Kérjük, hogy a taggyűlést megelőzően szíveskedjenek emailben elküldeni a tagszervezet 30 napnál nem régebbi nyilvántartásba-vételét igazoló okiratát (cégkivonatát) a következő email címre: secretary@ecommerce.hu

Amennyiben a képviseletre jogosult vezető valamilyen oknál fogva nem tudja a taggyűlésen képviselni tagszervezetét, a mellékelt meghatalmazás kitöltésével a tagszervezet nevében történő szavazásra más személyt is feljogosíthat az alapszabály VI.3. pontjában szereplő korlátok megtartásával:

„A szavazati jog Taggyűlésen való gyakorlásának feltétele – a törvény által előírt feltételeken túl – a személyesen, törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján való megjelenés a jelen pontban írt rendelkezéseknek megfelelően. Tagszervezet taggyűlési képviseletre vonatkozó meghatalmazást kizárólag munkavállalója, vagy másik tagszervezet törvényes képviselője részére adhat. Egy személy legfeljebb 2 szavazatra lehet jogosult egy taggyűlésen oly módon, hogy legfeljebb 1 szavazatot adhat le saját nevében, illetve a tagszervezet törvényes képviselőként, valamint legfeljebb 1 további szavazatot pedig meghatalmazottként.

A meghatalmazást a meghatalmazó személy cégszerű aláírásával, illetve cégbélyegzővel ellátva, kérjük, hogy előzetesen küldjék el a secretary@ecommerce.hu email címre, vagy legkésőbb a Taggyűlést megelőzően a személyazonosság igazolásakor mutassák be a Zoom alkalmazáson keresztül.

Budapest, 2020. november 13.