fbpx
 In Hírek

Az Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület rendkívüli taggyűlést tart, melyre arra tekintettel kerül sor, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt az elnökség a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendezések alkalmazásával a taggyűlés hatáskörébe tartozó éves beszámoló elfogadása tárgyában határozott.

Időpont: 2020. szeptember 3. 16. 30 óra
Helyszín: D18 irodaház nagyterem (Budapest, 1066 Dessewffy. u. 18-20.)

A taggyűlés napirendje:

  1. Taggyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása
  2. A taggyűlés levezető elnökének, valamint a jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
  3. A taggyűlés napirendjének elfogadása
  4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése az Egyesület 2019. évi beszámolója tárgyában.
  5. Nagy Sándor elnök beszámolója az Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
  6. Nagy Sándor elnök ismertetője az Egyesület 2019. évi – a közhasznúsági mellékletet is tartalmazó éves beszámoló tartalmáról.
  7. Határozathozatal az Elnökség az Egyesület 2019. évi beszámolójának elfogadása tárgyában hozott döntésének utólagos jóváhagyása tárgyában.

Felhívjuk a figyelmét, hogy egyesületünk alapszabálya szerint:

„A taggyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%-a +1 fő jelen van. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.”

Amennyiben a taggyűlés a fentiek szerint határozatképtelen a meghirdetett időpontban, úgy a következő megismételt taggyűlés időpontja: 2020. szeptember 03. 17 óra 00 perc!

Az Ecommerce Hungary Alapszabálya értelmében a Taggyűlés minden tagvállalat képviseletre jogosult vezetője vagy vezetői közül egy személy szavazhat. A szavazás ez alkalommal kézfeltartással, illetve személyi kérdésekben, előre kiosztott szavazócédulákkal történik.

Kérjük, hogy a taggyűlésre szíveskedjenek magukkal hozni a tagszervezet 30 napnál nem régebbi nyilvántartásba vételét igazoló okiratát (cégkivonatát). Cégkivonat esetén a www.e-cegjegyzek.hu oldalról ingyenesen letölthető dokumentum is elfogadható, amennyiben az 30 napnál nem régebbi.

Amennyiben a képviseletre jogosult vezető valamilyen oknál fogva nem tudja az eseményen személyes megjelenésével képviselni vállalatát, de valamelyik kollégájára átruházná a szavazás jogát, megteheti ezt a mellékelt meghatalmazás kitöltésével.

A meghatalmazást a meghatalmazó személy cégszerű aláírásával, illetve cégbélyegzővel ellátva, kérjük, hozzák magukkal a Taggyűlésre, ugyanis a Taggyűlésen csak a képviseletre jogosult vagy meghatalmazottja szavazhat.